^Powrót na górę
  
  
  

O nas


Samorządowe Przedszkole nr 93, im. Juliana Tuwima w Krakowie, os. Krakowiaków 18 funkcjonuje od 1 września 1952 r. Swoją tradycję w osiedlu rozwijamy od 63 lat.
Przedszkole mieści się w budynku wolno stojącym. Otoczone jest ogrodem z placem zabaw i dużą ilością zieleni.

Przedszkole od 2003 roku posiada Ogólnopolski Certyfikat Jakości i Tytuł „Partnerskie Przedszkole” za szczególne osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne w obszarach:

- Dziecko

- Komunikacja

- Marketing

- Rozwój

Przedszkole jest przyjazną placówką dla dzieci i ich rodziców, czego dowodem jest Rodzicielski Certyfikat Jakości Pracy.
Otrzymało również od rodziców podziękowania za pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną dla dyrektora i nauczycieli na łamach gazety Głos Nowej Huty.

Wysoka jakość pracy przedszkola przejawia się poprzez: dni otwarte przedszkola, konkursy między przedszkolne: recytatorskie, plastyczne, koszulki i znaczki z logo przedszkola, chorągiewki, wizytówki, konkursy, opracowywane foldery, udział w targach edukacyjnych, wystawy w bibliotece dziecięcej, współpracą z klubem garnizonowym, z bibliotekami, domami kultury, innymi przedszkolami. Ponadto drukowanie plakatów dużego formatu, prowadzenie kroniki przedszkola, poprzez stronę internetową, publikacją artykułów nauczycieli w „Bliżej przedszkola”, publikację artykułów nauczycieli na stronie internetowej. Promowanie przedszkola odbywa się również poprzez sukcesy osiągane przez dzieci, ich nagrody, dyplomy.

• Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych
w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności i poznało nowe doświadczenia.

• Wizja przedszkola:

- Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
- Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
- Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
- Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
- Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.
- Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
- Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
- Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.
- Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy przedszkola.
- Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
- Misja przedszkola

• Nasze przedszkole:

- zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
- tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
- wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,
- kształtuje postawy moralne, proekologiczne,
- promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,
- przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,
- organizuje sprawne zarządzanie placówką,
- analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

• Cele główne

- Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
- Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
- Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
- Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

• II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

- Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
- W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

• III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

- Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
- Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
- Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

• Cele szczegółowe

- Realizacja założeń reformy oświatowej.
- Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.
- Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.
- Realizacja programu wychowawczego uwzględniającego system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.
- Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.
- Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację regionalną, patriotyczną i europejską.
- Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu - realizacja programu profilaktycznego.
- Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.
- Skuteczne informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.
- Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta,
- Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

• Kryteria sukcesu

- Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
- Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
- Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
- Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
- Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

• Zapewniamy:

- Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną
- Smaczne, domowe posiłki
- Całkowitą opiekę, wychowanie i kształcenie w przestronnych salach do zabaw i nauki
- Korzystanie z ogrodu przedszkolnego wyposażonego w sprzęt rekreacyjny.
- Rytmika
- Język angielski
- Tańce
- Wszystkie zajęcia prowadzone są przez kwalifikowaną kadrę specjalistów w swoich dziedzinach.

• Oferujemy zajęcia i zabawy organizowane z uwzględnieniem nowoczesnych innowacji pedagogicznych:

- edukacja matematyczna według koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
- przygotowanie do nauki czytania i pisania już od 3 lat według programu I. Majchrzak
- pedagogika zabawy Klanza
- ruch rozwijający oraz zbliżający emocjonalnie dziecko i rodzica W. Sherbone
- w pracy z dziećmi uwzględniamy również sugestie i propozycje Rodziców

• Programy wpisane do Przedszkolnego Zestawu Programów:

1) „Program wychowania i kształcenia sześciolatków” Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska, Wydawnictwo Nowa Era;
2) "Nadze Przedszkole" - Program Edukacji Przedszkolnej, Wydawnictwo MAC Edukacja;
3) Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli „ Metoda 123 First Steps Method: Wydawnictwo Wiedza we współpracy z CE Lingua;
4) Program zajęć muzycznych. Rytmika dla dzieci w wieku przedszkolnym – Barbara Zahorska – Cyganek;
5) „Kochamy dobrego Boga” wprowadzenie w życie religijne, ks. Jan Szwet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo Święty Wojciech – program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym, nr programu AZ- 0 – 01 /10
6) „Program zajęć tanecznych w przedszkolu” Rafał Mikoś

• Posiadamy własne programy autorskie. Programy te zostały stworzone z myślą o dzieciach wspomagając ich wszechstronny rozwój:

- „Małe dziecko i otoczenie” Anna Trela, program wychowania przedszkolnego w zakresie kształtowania komunikacyjnych umiejętności małego dziecka;

- „Kraków, Krakowiaczek to Ja” – Genowefa Górecka, Ewa Lis, program wychowania przedszkolnego w zakresie edukacji regionalnej;

- "Dobrze nam Razem" - Genowefa Górecka, Ewa Lis, Program Wychowawczy

• Program:

- Wspomaga dziecko w rozwoju intelektualnym moralnym i fizycznym.
- Buduje motywację dziecka do akceptacji prospołecznych postaw w rodzinie i środowisku
- Przygotowuje dziecko do pełnienia roli ucznia w szkole w nowej rzeczywistości edukacyjnej.

• A także:

- Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci w kierunku zasad życia zbiorowego i wartości uniwersalnych.
- Zapoznajemy z historią i tradycjami Naszego pięknego Krakowa.
- Miłą, serdeczną domową atmosferę.
- Pobyt w przedszkolu przyjaznym dla dziecka i rodziców.
- Zapoznajemy z twórczością Juliana Tuwima na serio i na wesoło
- Ponadto proponujemy Dzieciom i Rodzicom Program adaptacyjny

• Program ma na celu:

- maksymalne ograniczenie obciążenia psychicznego dzieci związanego z przystosowaniem do warunków w zbiorowości szkolnej
- przygotowanie Rodziców do trudnego momentu oddania własnego dziecka pod opiekę innych osób.
- życzliwą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa Dzieci i Rodziców
- możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach rozwijających małego człowieka
- przygotowanie rodziców do trudnego momentu oddania własnego dziecka pod opiekę innych osób
- życzliwą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa Dzieci i Rodziców
- możliwośc uczestnictwa w dodatkowych zajęciach rozwijających małe dziecko

• Dyżury nauczycieli 2015/2016

Grupa I

mgr Ewa Lis
Każda pierwsza środa miesiąca od 7.00 do 7.30
Każda trzecia środa miesiąca od 7.00 do 7.30

Grupa II

mgr Marzena Czajka
mgr Bożena Sikorska
Każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca od 16.00 do 16.30
Każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca od 16.00 do 16.30

Grupa III

mgr Renata Pęgiel
Każdy pierwszy i ostatni czwartek miesiąca od 7.30 do 8.00

Grupa IV

mgr Barbara Strzelec
mgr Genowefa Górecka
Każda pierwsza i trzecia środa miesiąca od 7.30 do 8.00
Każda druga i czwarta środa miesiąca od 7.30 do 8.00

Copyright © 2015. Przedszkole 93 w Krakowie Rights Reserved.