^Powrót na górę
  
  
  

Projekty

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 Organizowany w ramach Międzynarodowego Projektu „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” oraz

uczczenia 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

 

CELE KONKURSU:

- rozwijanie zainteresowania i pogłębienie wiedzy o swojej   miejscowości i regionie

- pokazanie wyjątkowości naszego regionu, miejscowości

- aktywizowanie dzieci i ich rodziców we wspólną zabawę ze sztuką

- kształtowanie tożsamości i przynależności lokalnej

- kształtowanie postaw patriotycznych

- uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości

- upowszechnianie twórczości dzieci w środowisku społecznym

- rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną

- zdobywanie doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej

REGULAMIN  KONKURSU:

1. Adresaci konkursu: Dzieci od 3 – 6 lat wraz z rodzicami. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem będzie nasza ojczyzna, miasto.

2. Pracę należy wykonać w formie płaskiej, dowolną techniką, w formacie A4. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.

3. Każda praca musi posiadać metryczkę (na odwrocie) – imię i nazwisko, grupę lub wiek dziecka.

4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce.

    Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

5. Kryteria oceny pracy:

- zgodność wykonania pracy z tematyką konkursową

- pomysłowość w zakresie przedstawienia tematu

- stopień trudności wykonania pracy

- artystyczne walory i estetyka wykonania pracy

6. Komisję konkursową powołuje organizator.

7. Prace należy składać do dnia 19 października 2018 r. w grupie dzieci 4 letnich.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 października 2018r.

9. Prace przechodzą na własność organizatora konkursu. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom a autorzy najlepszych prac dodatkowo atrakcyjne nagrody.

Koordynator konkursu: mgr Ewa Lis, mgr Genowefa Górecka.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY TWÓRCZYCH POMYSŁÓW ORAZ RADOŚCI Z TWORZENIA!!!

 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna nasza Polska cała” jest realizowany w naszym Przedszkolu z wyjątkowej okazji w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny
to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

W naszym przedszkolu koordynatorami i organizatorami  projektu są:
mgr Genowefa Górecka i mgr Ewa Lis.
Partnerami w realizacji są nauczycielki z grup mgr  Marzena Czajka,
mgr Renata Pęgiel, mgr Karina Stępień, mgr Barbara Strzelec, mgr Bożena Sikorska.

Cele ogólne :

 Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

 Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.

* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Realizacja projektu polega na wykonaniu wybranych zadań minimum 11 z listy autorki projektu.

 


Copyright © 2015. Przedszkole 93 w Krakowie Rights Reserved.